Close

RMA procedure

Wanneer een RMA? (Return Material Authorization)

Deze RMA procedure  dient gebruikt te worden in geval van een retourzending naar Easy Comp  bv. voor goederen die tijdens gebruik defect zijn geraakt.

Dit geldt zowel voor  producten die in garantie als buiten garantie vallen. Producten die  zonder RMA-nummer worden geretourneerd naar Easy Comp bv, worden niet in  behandeling genomen en zullen direct voor kosten van de afzender worden  teruggezonden naar afzender.

Deze procedure is ook van toepassing als producten direct bij Easy Comp bv.worden aangeboden.

1.    Retourgoederen

Wat is retourgoed?  Easy Comp bv kent drie soorten retourgoederen:

  • Garantie afhandeling
  • Reparaties
  • Commerciële retouren

1.1  Garantie

Garantie is van  toepassing wanneer een product binnen de geldende garantietermijn niet  (naar behoren) functioneert en deze onder de door de fabrikant  geadviseerde omstandigheden is gebruikt (zie de beschikbare Datasheets).
Easy Comp bv. hanteert de garantievoorwaarden en garantieperiode van de fabrikant.
Een garantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsbon).

De garantie houdt in  het kosteloos repareren van het defecte product of omruil voor een nieuw  product of een gelijkwaardige vervanging, afhankelijk van de  garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het  product geen defect vertoont (no problem found), wordt aan de aanvrager  administratie/onderzoeks- en transportkosten berekend á € 75,=

1.2  Reparatie

Reparatie wordt door  de aanvrager verzocht met het doel om defect geraakte producten, die  buiten de garantie periode vallen, te laten repareren. Easy Comp bv. zal  na ontvangst van de producten een prijsopgaaf toe sturen welk voor  akkoord door de aanvrager ondertekend en retour gestuurd dient te  worden. (Prijsindicatie vooraf is mogelijk)
Als geen  reparatieopdracht volgt, worden minimaal de administratie/onderzoeks- en  transportkosten in rekening gebracht á € 75,=.

1.3  Commerciële retouren

Een foutieve  bestelling, een dubbele of verkeerde levering wordt indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet behandeld als een commerciële RMA. U kunt  dan aan Easy Comp bv. vragen deze zending terug te nemen. U plaatst zelf  een nieuwe bestelling voor de juiste goederen.

Aan commerciële  terugzendingen wordt een Return Material Authorisation (RMA)-nummer  toegekend. Dit nummer kunt u aanvragen, binnen 5 werkdagen na  factuurdatum. Let erop dat u per verschillende artikelreferentie een  aparte aanvraag indient.
Indien de reden van het verzoek tot  creditering niet verwijtbaar is aan Easy Comp bv., worden er  re-stockingskosten in rekening gebracht. De re-stockingskosten bedragen  15% van de netto inkoopwaarde van het betreffende product, met een  minimum van € 50,- (excl. BTW).

2.0  Beschadigingen

Easy Comp bv.behoudt  het recht alle producten die onder garantie worden aangeboden, vooraf te  controleren op schade of andere gebreken.  Het recht op garantie  vervalt indien de gebreken of schade, geheel of ten dele, het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel  anderszins te wijten is aan de schuld van de klant zoals slechte  verpakking.

Procedure

Hoe komt u aan een RMA-nummer ??
Voor het retourneren van defecte of foutieve producten dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd.
De aanvrager dient hiervoor contact op te nemen met Easy Comp bv dit  kunt U doen telefonisch of het contact formulier op onze web site. Bij  de aanvraag het volgende vermelden:

  • Serienummer
  • Productummer(s) en/of type apparaat
  • Aantal
  • Factuur & Pakbon nr. 

De aanvrager  ontvangt, na registratie van de RMA-aanvraag, per email of fax een  RMA-aanvraagformulier met daarop het RMA-nummer. Het RMA-formulier dient  duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transport-verpakking te  worden aangebracht. RMA-zendingen welk voorzien zijn van onvolledige of  onduidelijk ingevulde formulieren kunnen geweigerd worden. Defecte  producten kunnen eerst na toekenning door Easy Comp bv.van een  RMA-nummer worden opgestuurd.

Defecte producten die  zonder kopie van pakbon/factuur worden opgestuurd, zullen als vallend  buiten garantie in behandeling worden genomen. Aan de garantie  afhandeling vermeld op het RMA-formulier kunnen geen rechten worden  ontleend. Het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie  wordt vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst van het defecte  product door Easy Comp bv. Producten kunnen slechts worden geretourneerd  voor risico van de aanvrager en dienen altijd deugdelijk zijn verpakt  voor transport.

De kosten voor  verzending naar Easy Comp bv.zijn voor rekening van de aanvrager. De  aanvrager is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of  vermissing tijdens transport naar Easy Comp bv. De verzendkosten van  retournering aan aanvrager van het gerepareerde product zijn voor  rekening van Easy Comp bv.

3.0  Correspondentie

Bij alle  correspondentie en overleg dient steeds het RMA-nummer te worden  overlegd. Het niet naleven van genoemde procedure kan leiden tot  (ongewenste) vertraging in de afhandeling.

Easy Comp bv The Netherlands