Close

Nieuwe Privacy Wetgeving (AVG)

Geachte Relatie,

Met ingang van 25 mei 2018 zijn de geldende voorschriften op het gebied van bescherming persoonsgegevens veranderd. Op die dag treedt namelijk de Algemene verordening persoonsgegevens van 27 april 2016 in werking (verder "AVG" genoemd). Voor onze huidige en toekomstige klanten hebben we daarom deze informatie opgesteld om u te informeren op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en daarmee degene die besluit over de doelen en methodes van de verwerking van uw persoonsgegevens is EASY COMP BV Stationsstraat 70 3905 JK Veenendaal. Het opgeven van persoonsgegevens is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten en diensten te verlenen.

Verkrijging van de persoonsgegevens en doel van de verwerking ervan

Om onze werkzaamheden correct uit te kunnen voeren als (web)winkel bewaren wij de volgende gegevens van onze klanten. Telefoonnummers, E-mail adressen, Uw naam en adresgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit een noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Het uitvoeren van diensten (in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b AVG), waaronder. het registreren van de gebruiker in het bestelsysteem en zorgen voor dienstverlening aan de gebruiker, waaronder het presenteren van het productaanbod en uitvoering van de bestelling (hetgeen in overeenstemming is met art. 6, lid 1, letter b AVG) voor archiveringsdoeleinden (hetgeen in overeenstemming is met art. 6, lid 1, letter c AVG).

Daarnaast vereisen de wettelijke voorschriften dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Bovendien mogen wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, nl. het promoten van onze producten en diensten. Als we dit doen zonder gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen, dan is de rechtsgrond voor uitvoering van dergelijke handelingen art. 6, lid 1, letter f AVG, aangezien het gerechtvaardigde doel van de beheerder het uitvoeren van marketingactiviteiten is. Indien we daarentegen voor dit doel gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen, nl. e-mail en telefoon, dan verwerken wij - met het oog op andere geldende wettelijke voorschriften - uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw toestemming (hetgeen in overeenstemming is met art. 6, lid 1, letter a AVG).

Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere entiteiten die uw persoonsgegevens in eigen naam verwerken, o.a. entiteiten die post- of koeriersdiensten uitvoeren, entiteiten die aan ons diensten verlenen op het gebied van rechtsbijstand, boekhouding, belastingen of advisering.

Duur van de bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de overeenkomst geldt (uitvoering van de dienst), alsmede na beëindiging ervan. Gegevens in de overeenkomsten - tot verjaring van de vorderingen die blijken uit de overeenkomst (tot maximaal 10 jaar na afloop van de uitvoering van de overeenkomst). Voor doeleinden die voortkomen uit de wettelijke voorschriften, met name de verplichting tot bewaring van boekhoudkundige documenten, het uitschrijven van facturen etc.

Gegevens voor marketingdoeleinden.

Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming – totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd doel van EASY COMP BV – tot het moment dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

Bevoegdheden op het gebied van gegevensverwerking

heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, alsmede deze te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, het recht op overdracht van gegevens, het recht om bezwaar te maken, het recht om uw toestemming op een willekeurig moment in te trekken zonder dat dit invloed heeft op overeenstemming met het verwerkingsrecht dat wordt uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking (voor zover de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van die toestemming). Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan inzake bescherming persoonsgegevens, als u van mening bent dat de door ons uitgevoerde gegevensverwerking de voorschriften van de AVG schendt.